CONTENT WARNING

The contents of this blog and the language used herein are "mature" and suited only for non-idiot adults. Stay away if you do not wish to be offended. You've been warned !

Feb 5, 2013

ദയവായി ഈ കലാസൃഷ്ടിയില്‍ തൊടൂ

കൊച്ചി-മുസിരിസ് ബിനാലെക്ക് * ഒരു ടിപ്പണി : ഭാഗം 1


I

*ബിയന്നാലെ - ഇറ്റാലിയൻ; ബിനാലെ - മലയാളം

സാംസ്കാരിക കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളിൽ പൂ‍ജയും പൂജ്യവും പൂജ്യങ്ങളുടെ പൂജയും മാത്രം നീക്കിയിരുന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ജനത കൂത്തമ്പലങ്ങൾക്കു വെളിയിൽ ദൂരെ നിന്നു കഥകളെയും സംഗീതത്തെയും ആസ്വദിച്ചേടത്ത് നിന്നാണ് കൊച്ചിയിലെ ബിനാലെയിലേക്കുള്ള വഴിക്കല്ലുകളെ എണ്ണിത്തുടങ്ങേണ്ടത്. മാറിനിന്ന് ഭയഭക്തിയോടെ കാണേണ്ടുന്നതും കണ്ട്, “എന്തൊരു റിയലിസ്റ്റിക്” എന്ന് അത്ഭുതം കൂറേണ്ടുന്നതുമായ കലാസാമാനങ്ങൾ എല്ലാം മണ്ണിനടിയിലോ മ്യൂസിയങ്ങളിലോ ഒതുങ്ങിയ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ‘സമകാലീനകല’യെന്ന സങ്കല്പം ജലവും വായുവും കടന്ന് കൊച്ചിത്തുറമുഖത്തിറങ്ങിയത്; അതാകട്ടെ നമ്മോടാവശ്യപ്പെടുന്നത് “തീണ്ടാതെ മാറിനിൽക്ക്” എന്നല്ല, വരൂ, ഇതിലൊന്ന് തൊട്ടുനോക്കൂ എന്നാണ്. കാഴ്ച എന്ന ഒറ്റ സം‌വേദോപാധിയുടെ ഫാഷിസത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമുപയോഗിച്ചു കലാസൃഷ്ടിയെ രുചിച്ചുനോക്കുന്നതിന്റെ ജനാധിപത്യത്തിലേക്കാണ് സമകാലീനകല (contemporary art) അനുവാചകയെ ഉയർത്തുന്നത്.  ഗ്രാമ്പൂവും പെരുഞ്ചീരകവും മഞ്ഞളും ഏലവും ധൂളിയായി മൂക്കിനെയും സ്പർശമായി വിരലുകളെയും ഒളിപ്പിച്ചുവച്ച പീസോ‌ഇലക്ട്രിക പിക്ക് അപ്പുകളിലൂടെ കടന്ന് ശബ്ദമായി കാതുകളെയും സ്പീക്കറുകൾക്കു മുകളിലെ വിറയലായി കണ്ണുകളെയും വിറച്ച് വായുവിൽ അലിയുന്ന വ്യഞ്ജനരുചിയായി നാക്കിനെയും അത് നിങ്ങളെ തൊടുന്നു... രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളിലായി മുച്ചിറിയിൽ വന്നടിഞ്ഞ സംസ്കാരങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്.

I I

ബിബിസിയിലെ ആർട്ട്സ് എഡിറ്റർ ആയ വില്യം ഗോമ്പേട്സ് തന്റെ 'What are you looking at?' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ നവീനകലാസൃഷ്ടികളെ ആസ്വദിക്കുക എന്നത് ഒരു നിഗൂഡമായ പദപ്രശ്നം പൂരിപ്പിക്കുമ്പോലെയാണ്. കലാകാരി/രൻ നുള്ളിപ്പെറുക്കി എടുത്തു തുന്നിച്ചേർത്തവയെ എല്ലാം അഴിച്ച് പരിശോധിക്കുകയും, ഓരോന്നും എന്തിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന് ചികഞ്ഞ് നോക്കുകയും ചരിത്രപരമായ ബന്ധങ്ങളെ മനസിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അധ്വാനമുള്ള പ്രക്രിയ നവീനകലകളുടെ ആസ്വാദനത്തിനു പിന്നിൽ ആവശ്യമായി വരും. ഈ മെനക്കേടിനു മുതിരുന്നവർക്ക് ഈ കലാസൃഷ്ടികളുടെ അപനിർമ്മാണത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദമാണ് ആത്യന്തികമായി ഇതിന്റെ പാരിതോഷികവും.

സമകാലീനകലകൾക്ക്  ക്ലാസിക്കൽ കലകളെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള മുഖ്യവ്യത്യാസമെന്ന് പറയാവുന്നത്, കലാവിരുത് അഥവാ ആർട്ടിസ്റ്റിക് സ്കിൽ എന്നതിനു  സമകാലീനകലയിൽ രണ്ടാമതോ മൂന്നാമതോ ആണു സ്ഥാനമെന്നതാണ്. ശില്പത്തിന്റെ കൊത്തുപണിയിലോ ചിത്രത്തിന്റെ മിഴിവിലോ അല്ല, അതിലുൾച്ചേരുന്ന ആശയത്തിന്റെ (concept) സാക്ഷാത്കാരത്തിലും ഫലപ്രദമായ സം‌വേദനത്തിലുമാണ് കലാത്മകത കുടികൊള്ളുന്നതെന്ന നിലപാടുതറയിലാണ് സമകാലിക കലകൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതുതന്നെയാണ് ഈ സം‌വർഗത്തിൽ‌പ്പെട്ട കലാസൃഷ്ടികൾ ദുരൂഹമാണെന്ന ആരോപണം ഉണ്ടാകുന്നത്.  ഒരു വർക്കിനു പിന്നിൽ കലാകാരിക്ക്/രനു പ്രേരണയായിത്തീർന്നതെന്തും ആ വർക്കിന്റെ ആശയമായി വരാം; ആ പ്രേരണയുടെ തീപ്പൊരിയെ ആസ്വാദകയെ/കനെ കൊണ്ട് അനുഭവിപ്പിക്കലാണ് സൃഷ്ടിക്കുപയോഗിക്കുന്ന മാധ്യമത്തിന്റെ (medium) ധർമ്മം. ബഹുസ്വരത ഉത്സവമായ ഈ കാലത്ത് ഒന്നിലധികം മാധ്യമങ്ങളെക്കൊണ്ടാണ് ഈ അനുഭവവേദ്യത സാധ്യമാക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ചിത്രമെന്നോ ശില്പമെന്നോ ഉള്ള പരമ്പരാഗത കള്ളികളിലൊന്നും ഒതുങ്ങാത്ത ഇൻസ്റ്റലേഷൻ (പ്രതിഷ്ഠാപന) കലാസൃഷ്ടികളുണ്ടാവുന്നതും പ്രചരിക്കുന്നതും. അനവധി മാധ്യമങ്ങളുടെ സമ്മേളിതരൂപമെന്ന നിലയ്ക്കുമാത്രമല്ല, കാഴ്ചക്കാരിയെ/രനെക്കൂടി സൃഷ്ടിയിൽ ഭാഗഭാക്കാക്കുന്ന വിദ്യയും നവകലാപരീക്ഷണങ്ങളിൽ പെടുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകാൻ മാനസികമായി തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടുകൂടിവേണം നിങ്ങൾ കൊച്ചിമുസിരിസ് ബിനാലെയ്ക്ക് ചെല്ലാൻ.

ബിനാലെയിൽ കണ്ടേടത്തോളമുള്ളവയെപ്പറ്റി, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ, ഞെട്ടിക്കുകയോ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്ത വർക്കുകളെപ്പറ്റി,  സ്വല്പം ഔദ്ധത്യം ചേർത്താൽ,  “ആസ്വാദന സഹായി” എന്നോ മറ്റോ വിളിക്കാവുന്ന നിലയ്ക്കുള്ള [:)] ചെറുകുറിപ്പുകളാണ് ഇവിടെ എഴുതാനുദ്ദേശിക്കുന്നത്. പതിനാലു സ്ഥലങ്ങളിലായി നൂറോളം കലാകാരി/രന്മാരുടെ വർക്കുകളുണ്ട് കൊച്ചി-മുസിരിസ് ബിനാലെയിൽ. അതിൽ നിന്ന് പ്രാതിനിധ്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിലതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഈ കുറിപ്പുകൾ. സമഗ്രവിവരണമല്ല ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്ന ജാമ്യം ആദ്യമേ എടുക്കുന്നു.

Done and Dusted: പൊടി(യടി)ഞ്ഞ് തീർന്നത്

Two channel video installation; variable dimensions. 5.11 minutes
ജസ്റ്റിൻ പൊന്മണി

കേരളത്തിൽ ജനിച്ച് മുംബൈക്കാരനായി ജീവിക്കുന്ന 39കാരൻ ജസ്റ്റിൻ പൊന്മണിയുടെ സൃഷ്ടി മുസിരിസ് ഉദ്‌ഖനന പദ്ധതിയുടെ ദാർശനിക ആഴങ്ങളിലേക്കുള്ള എത്തിനോട്ടമാണ് എന്ന് പുറത്ത് പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശദീകരണ ഫലകം നമ്മോട് പറയുന്നു. അത്രയ്ക്ക് ഏളുപ്പത്തിലല്ല കാര്യങ്ങളെന്ന് അകമേ ചെന്ന് സൃഷ്ടിയെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാകും.Done and dusted : Justin Ponmani, 2012. Kochi-Muziris Biennale 2013

ആസ്പിൻ വാൾ വളപ്പിലെ, കുമ്മായപ്പണി അടർന്നുതുടങ്ങുന്ന തൂണുകളും ചുമരുകളുമുള്ള ഒരു മുറിയാകെ പരന്ന് കിടക്കുന്നതാണീ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ. മച്ചിൽ നിന്ന് ഞാത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് വളഞ്ഞുപുളഞ്ഞ  വീപ്പവലുപ്പമുള്ള കറുത്ത കുഴലുകൾ. രണ്ട് കഷണമായി അവയെ മുറിച്ച പടുതിയിലാണ് അവയുടെ അകലം. ഇരു കഷണങ്ങളിലുമായി വിഡിയോ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽ ഒരു വൃദ്ധമുഖം കാണാം. അയാൾ ആഞ്ഞാഞ്ഞ് തുമ്മി തളരുന്നതാണ് വിഡിയോയിൽ. മച്ചിൽ നിന്ന് തൂക്കിയിട്ട കുഴലുകൾക്ക് നടുവിലായി താഴെ നിന്നാൽ ഇടയ്ക്കിടെ തുമ്മലിന്റെ ഒച്ച വലിയ സ്പീക്കറുകളിലൂടെ സ്റ്റീരിയോഫോണിക് ഇഫക്റ്റിൽ നമ്മുടെ കാതിൽ പതിക്കും. നിലത്ത് നീളൻ മേശമേൽ പൊടിയടിച്ച വലിയ ഒരു കണക്കപ്പിള്ളപ്പുസ്തകം, കല്ലുകൾ, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം, പിന്നെ റാന്തലിനു സമാനമായ ഒരു വലിയ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റും ഉണ്ട്. ഇത്രയും ചേർന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ.

നമ്മളാരാണ് എന്ന ചോദ്യമാണു ഖനനങ്ങളുടെയെല്ലാം അടിസ്ഥാനമെന്നും, എന്നാൽ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നമ്മെ പലപ്പോഴും അസ്വസ്ഥമാക്കുമെന്നും ആണ് ഈ ഇൻസ്റ്റലേഷന്റെ  നേരിട്ടുള്ള അർത്ഥമായി പറയാവുന്നത്. എന്നാൽ ഇതെങ്ങനെയാണു  കലാകാരൻ സം‌വദിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. മച്ചിൽ നിന്ന് ഞാത്തിയിട്ട കറുത്ത കുഴലുകൾ “ഇടനാഴികൾ” ആവാം. മറ്റൊരു തലത്തിൽ നോക്കിയാൽ അവ താക്കോൽ ദ്വാരങ്ങൾ കൂടിയാണ്. താക്കോൽ ദ്വാരത്തിലൂടെയാണ് വയസൻ നമ്മെ നോക്കുന്നത്. അഥവാ, അയാൾ ഒരു പഴമ്പണ്ടങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട പൊടിപിടിച്ച ഒരു മുറിയുടെ താക്കോൽ‌പ്പഴുതിലൂടെയോ വാതിൽത്തുളയിലൂടെയോ ആണു നിങ്ങളെ നോക്കുന്നത്. പൊടിപിടിച്ച മുറി അയാളെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം അയാളുടെ പൂർ‌വ്വകാലമാണ് -- പൂർ‌വികചരിത്രത്തിന്റെ ഖനന വസ്തുക്കൾ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഭൂമികയും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ  ആസ്വാദകയെ/നെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം അത് വർത്തമാനവും. വേറൊരു കാലത്തിൽ നിന്ന് തുളയിലൂടെ ഒളിഞ്ഞ് നോക്കി പൊടിവലിച്ചുകേറ്റി നിർത്താതെ തുമ്മുന്ന അയാൾ നിങ്ങളെയും, നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന പൊടിമൂടിയ മുറി അയാളെയും ഒരേസമയം അലോസരപ്പെടുത്തുന്നു. കാലമെന്ന അളവിനെ ബ്രെക്ക് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് തുമ്മലുകൾക്കിടയിലെ നിശ്ശബ്ദതയിൽ നിങ്ങൾ അയാളുടെ ഞെട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുന്ന ഒച്ചയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഇടവേളയാണ്. അലർജി രോഗമുള്ളവരിൽ കാണുന്ന, മൂക്കിനും കണ്ണിനും ചുറ്റുമുള്ള കറുത്തപാടുകളുള്ള ( ഡാർക് സർക്കിൾസ് ) ഒരു അഭിനേതാവുതന്നെയാണ് വിഡിയോയിലെ വൃദ്ധൻ എന്നത് കലാകാരന്റെ ശ്രദ്ധാപൂർവമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുദാഹരണമാണ്.

എന്തുകൊണ്ടും അന്താരാഷ്ട്ര സമകാലീന കലാ ഗ്യാലറികളിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടാനുള്ള നിലവാരം ഈ സൃഷ്ടിക്കുണ്ട്. ചുമ്മാതല്ല ടേയ്റ്റ് മോഡേൺ ഗ്യാലറി ഡയറക്റ്ററായ സാക്ഷാൽ ക്രിസ്റ്റഫർ ഡെർകൺ തന്റെ “തെക്കേയിന്ത്യൻ കണ്ടെത്തലുകളി”ൽ ജസ്റ്റിൻ പൊന്മണിയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.

തുടരും...

2 comments:

  1. ആസ്പിൻ വാളിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന ഈ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വളരെ മനോഹരമായിരിയ്ക്കുന്നു.നവ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളുടെ ഫലമായ ദൈന്യതയേയും നിരാശയേയും എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.

    ReplyDelete
  2. The contents of this blog and the language used herein are suited only for non-idiot adults. Keep off this space if you do not wish to be offended....
    ഇതാണോ ഈ adult conetnt വാണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഈച്ച പോലും കേറാത്ത ഈ 'ഫ്ലോഗ്ഗിൽ' വന്നു കമന്റ്‌ ഇടുന്ന എന്നെ വേണം പറയാൻ... അപ്പോ ശരി വീണ്ടും കാണാം (ഇനിയും കാണുമെങ്കിൽ-ഇത് യുക്തി) യുക്തിവാദി ചോട്ടാ

    ReplyDelete

Comments to posts older than 30 days will be moderated for spam.

There was an error in this gadget

Topics | Tags

Art of Living (1) Biennale (1) British Library (1) cartoon (1) Life of Pi (1) Papez-limbus-circuit (1) saraswati (1) Writing Britain (1) അതിരാത്രം (1) അപാര്‍തൈഡ് (1) അമൃതാനന്ദമയി (1) അശ്വമേധം (1) ആത്മാവ് (2) ആത്മീയത (3) ആമവാതം (1) ആയുര്‍വേദം (1) ആരോഗ്യ മേഖല (2) ആര്യന്മാര്‍ (1) ഇസ്രയേല്‍ (1) ഉണ്ടച്ചുരുട്ട് (1) ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം (1) ഋഗ്വേദം (1) എതിരവന്‍ (1) എൻഡോസൾഫാൻ (1) ഏ. അയ്യപ്പൻ (1) ഒറ്റമൂലി ചികിത്സ (1) ഓർമ്മ (1) കണ്ണുകള്‍ (1) കല (1) കാളിയംബി (1) കൃഷ്ണന്‍ (1) ഖുര്‍ ആനിലെ സയന്‍സ് (2) ഗീത (1) ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ (2) ചരിത്രം (1) ഡാര്‍വിന്‍ (1) തത്വചിന്ത (1) ദൈവവിശ്വാസം (2) നോബൽ സമ്മാനം 2010 (1) ന്യായാസനം (1) പരിണാമം (1) പരിണാമസിദ്ധാന്തം (1) പാഞ്ഞാള്‍ അതിരാത്രം (2) പാരമ്പര്യം (1) പാരമ്പര്യ വാദം (2) പൈതൃക ഉഡായിപ്പ് (1) പ്രതിരോധക്കുത്തിവയ്പ് (1) പ്രപഞ്ചം (1) ഫലസ്തീന്‍ (1) ഭക്തിക്കച്ചവടം (1) ഭാരതീയ ശാസ്ത്രപാരമ്പര്യം (2) ഭൌതിക ശാസ്ത്രം (1) ഭ്രൂണശാസ്ത്രം (1) മനസ്സ് (2) മരുന്നു ഗവേഷണം (1) മരുന്ന് ഗവേഷണം (1) മാതൃഭൂമി (1) മാധ്യമങ്ങളിലെ പിഴവുകള്‍ (1) മൃഗബലി (1) രാഷ്ട്രീയം (1) വര്‍ഗ്ഗീയത (1) വംശീയവിവേചനം (1) വസൂരിയുടെ ഇന്ത്യന്‍ ചരിത്രം (1) വേദാന്തം (3) വൈയക്തികം (1) ശാസ്ത്ര തെറ്റിദ്ധാരണകള്‍ (4) സായിബാബ (1) സാഹിത്യം (1) സിനിമ (4) സ്ഥലമെഴുത്ത് (1) ഹോക്കിംഗ് (1) ഹോമിയോപ്പതി (1)